податковий_аудит

Податковий аудит

Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ» забезпечує надання послуг з податкового аудиту – незалежної перевірки відповідності вимогам податкового законодавства процедур обчислення, декларування і сплати податків Клієнтом.

Податковий аудит дозволяє Клієнту визначити та попередити потенційні податкові ризики, якісно підготуватися до перевірок з боку фіскальних та інших контролюючих органів. Він включає наступні позиції, які можуть бути реалізовані як комплексно, так і окремо:

 • загальний аналіз діючої моделі оподаткування бізнесу;
 • податкова і правова експертиза існуючої схеми господарських взаємовідносин;
 • контроль правильності визначення об’єктів і бази оподаткування, застосування ставок податків;
 • аналіз структури і динаміки податкових зобов’язань;
 • правомірність використання податкових пільг;
 • повнота виконання функцій податкового агента;
 • перевірка складання податкових декларацій;
 • визначення правильності нарахування та своєчасності сплати податків;
 • перевірка обґрунтованості застосування спеціальних податкових режимів;
 • виявлення податкових ризиків;
 • розрахунок можливих донарахувань податків, штрафів і пені.

Результати податкового аудиту допоможуть вибудувати ефективну модель оподаткування в залежності від виду діяльності Вашої компанії і привести у відповідність до цієї моделі договірну базу, внутрішні організаційні документи, елементи облікової політики і систему внутрішнього контролю.

податковий_аудит

Налоговый аудит

Консалтинговая компания «ЭКСПЕРТ» обеспечивает предоставление услуг по налоговому аудиту – независимой проверке соответствия требованиям налогового законодательства процедур исчисления, декларирования и уплаты налогов Клиентом.

Налоговый аудит позволяет Клиенту определить и предупредить потенциальные налоговые риски, качественно подготовиться к проверкам со стороны фискальных и других контролирующих органов. Он включает следующие позиции, которые могут быть реализованы как комплексно, так и отдельно:

 • общий анализ действующей модели налогообложения бизнеса;
 • налоговая и правовая экспертиза существующей схемы хозяйственных взаимоотношений;
 • контроль правильности определения объектов и базы налогообложения, применения ставок налогов;
 • анализ структуры и динамики налоговых обязательств;
 • правомерность использования налоговых льгот;
 • полнота выполнения функций налогового агента;
 • проверка составления налоговых деклараций;
 • определение правильности начисления и своевременности уплаты налогов;
 • проверка обоснованности применения специальных налоговых режимов;
 • выявление налоговых рисков;
 • расчет возможных доначислений налогов, штрафов и пени.

Оптимизация налогообложения  в результате налогового аудита налогообложения дасть возможность выстроить эффективную модель налогообложения в зависимости от вида деятельности Вашей компании и привести в соответствие с этой моделью договорную базу, внутренние организационные документы, элементы учетной политики и систему внутреннего контроля.

 

Як ми працюємо

Постановка задачі

Реалізація проекту

Передача результату

 

Как мы работаем

Постановка задачи

Реализация проекта

Передача результата