супутні_юрпослуги

Супутні юридичні послуги

Ми розуміємо, що в процесі нашої взаємодії з Клієнтом виникає необхідність надання додаткових послуг, які як входять у “своєрідне” коло нашої діяльності, так і є непрофільними для нашої команди фахівців.

Прикладами таких послуг можуть бути:

 • консультації з питань різних галузей законодавства;
 • розробка та експертиза цивільно-правових договорів;
 • юридичне супроводження зовнішньо-економічної діяльності;
 • забезпечення аутсорсингу в різноманітних сферах;
 • моніторинг законодавства з урахуванням специфіки діяльності Клієнта;
 • розробка юридичних механізмів здійснення майбутніх операцій;
 • робота з профільними проектами законів і підзаконних актів;
 • оцінка впливу на діяльність Клієнта перспективного законодавства тощо.

Наші юристи у співпраці з податковими консультантами готові максимально задовольнити потреби Клієнта. Водночас ми тісно співпрацюємо зі спеціалізованими фахівцями, зокрема, діяльність яких вимагає спеціальних дозволів – адвокатами, арбітражними керуючими, патентними повіреними, нотаріусами, оцінщиками, судовими експертами.

В роботі з нашими Клієнтами і партнерами ми пропонуємо законні, перевірені і надійні способи вирішення завдань, які засновані на застосуванні різних податкових режимів, ефективному використанні податкових преференцій, грамотній побудові структури підприємства або холдингу.

супутні_юрпослуги

Сопутствующие юридические услуги

Мы понимаем, что в процессе нашего взаимодействия с Клиентом возникает необходимость предоставления дополнительных услуг, как входящих в “своеобразный” круг нашей деятельности, так и являющихся непрофильными для нашей команды специалистов.

Примерами таких услуг могут быть:

 • консультации по вопросам различных отраслей законодательства;
 • разработка и экспертиза гражданско-правовых договоров;
 • юридическое сопровождение внешнеэкономической деятельности;
 • обеспечение аутсорсинга в различных сферах;
 • мониторинг законодательства с учетом специфики деятельности Клиента;
 • разработка юридических механизмов осуществления будущих операций;
 • работа с профильными проектами законов и подзаконных актов;
 • оценка влияния на деятельность Клиента перспективного законодательства и т.п.

Наши юристы в сотрудничестве с налоговыми консультантами готовы максимально удовлетворить потребности Клиента. В то же время мы тесно сотрудничаем со специализированными специалистами, в частности, деятельность которых требует специальных разрешений – адвокатами, арбитражными управляющими, патентными поверенными, нотариусами, оценщики, судебными экспертами.

В работе с нашими Клиентами и партнерами мы предлагаем законные, проверенные и надежные способы решения задач, которые основаны на применении различных налоговых режимов, эффективном использовании налоговых преференций, грамотном построении структуры предприятия или холдинга.

 

Як ми працюємо

Постановка задачі

Реалізація проекту

Передача результату

 

Как мы работаем

Постановка задачи

Реализация проекта

Передача результата