Податкові спори

Ми гарантуємо забезпечення комплексного захисту платників податків, який складається з декількох етапів. Найбільш ефективного результату (а саме: відсутність штрафів і донарахувань) можна досягти, якщо будуть супроводжуватися всі етапи захисту. Однак, наша участь дає Клієнту економію і значний ефект на кожному з етапів.

Підготовка до податкових перевірок

Превентивні заходи, які вживають наші фахівці з оподаткування, ефективні в кожному випадку. Наша компанія надає перелік послуг, завдяки яким Клієнти зможуть істотно заощадити на запобіганні наслідкам податкових помилок, а також на утриманні команди досвідчених профільних консультантів. Зокрема, абонентське обслуговування Клієнта, як елемент превентивних заходів, знижує податкові ризики до мінімуму.

Супровід податкової перевірки

На цьому етапі наші співробітники проаналізують вимоги і правомірність дій податкового органу в ході невиїзної або виїзної перевірки. Окрім того, Клієнт буде детально поінформований про свої законні можливості і права, про повноваження фіскалів. Фахівці нашої компанії також проконсультують, як вчинити в конкретній ситуації, допоможуть підготувати необхідні пояснення та документацію.

Аналіз акту податкової перевірки і рішень податкової служби

Ми всебічно аналізуємо акт податкової перевірки і рішення податкового органу на обґрунтованість, правомірність і можливість оскарження. Клієнт отримає звіт про те, наскільки рішення правомірне чи неправомірне. У звіті буде відображено думку співробітників нашої компанії про те, наскільки перспективним буде подальше судове або адміністративне оскарження перевірок податкової.

Заперечення до акта податкової перевірки

Цей важливий етап передбачає підготовчий процес і аргументування заперечень, спрямованих на оскарження податкового рішення. Заперечення містять правове обґрунтування з посиланням на законодавчі норми, які є підтвердженням того, що платник податків діяв правомірно. Також буде прикріплена вся необхідна документація (якщо це буде потрібно). Буде врахована судова практика, а також надані розяснення державних органів, що підтверджують позицію Клієнта.

Оскарження рішень органів ДПС в адміністративному порядку

Етап досудового врегулювання податкового спору має вирішальне значення для позитивного результату. Категорично некоректно ставитися формально до цього етапу і ігнорувати його, оскільки в результаті Ви можете програти справу вже в суді. Ми практикуємо залучення Бізнес-омбудсмена на етапі адміністративного оскарження, що істотно підвищує шанси виграти справу, не доводячи її до суду.

Судовий захист прав і законних інтересів Клієнтів

Захист прав та інтересів платника податків в судовому порядку є останнім етапом врегулювання податкового спору. Тут нашими перевагами є податкова спеціалізація і спільна робота адвокатів з податковими консультантами. Це дозволяє ефективно захищати права та інтереси Клієнтів на всіх рівнях судової системи.

Налоговые споры

Мы гарантируем обеспечение комплексной защиты налогоплательщиков, которая состоит из нескольких этапов. Наиболее эффективного результата (а именно: отсутствие штрафов и доначислений) можно достичь, если будут сопровождаться все этапы защиты. Зачастую, наше участие даёт Клиенту экономию и внушительный эффект на каждом из этапов.

Подготовка к налоговым проверкам

Превентивные меры, которые предпринимают наши специалисты по налогообложению, эффективны в каждом случае. Наша компания предоставляет перечень услуг, благодаря которым Клиенты смогут существенно сэкономить на предотвращении последствий налоговых ошибок, а также на содержании команды опытных профильных консультантов. В частности, абонентское обслуживание Клиента, как элемент упредительных мер, снижает налоговые риски к минимуму.

Сопровождение налоговой проверки

На данном этапе наши сотрудники проанализируют требования и правомерность действий налогового органа в ходе невыездной либо выездной проверки. Кроме того, Клиент будет детально проинформирован о своих законных возможностях и правах, о полномочиях фискалов. Специалисты нашей компании также проконсультируют, как поступить в конкретной ситуации, помогут подготовить необходимые пояснения и документацию.

Анализ акта налоговой проверки и решений налоговой службы

Мы всесторонне анализируем акт налоговой проверки и решения налогового органа на обоснованность, правомерность и возможность оспаривания. Клиент получит отчёт о том, насколько решение правомерно или неправомерно. В отчете будет отображаться мнение сотрудников нашей компании о том, насколько перспективным будет дальнейшее судебное или административное обжалование проверок налоговой.

Возражения к акту налоговой проверки

Этот немаловажный этап подразумевает подготовительный процесс и аргументирование возражений, направленных на обжалование налогового решения. Возражения содержат правовое обоснование, к которому предоставляются ссылки на законодательные нормы, являющиеся подтверждением того, что налогоплательщик действовал правомерно. Также будет прикреплена вся необходимая документация (если потребуется). Будет учтена судебная практика, а также предоставлены разъяснения государственных органов, подтверждающих позицию Клиента.

Обжалование решений органов ГНС в административном порядке

Этап досудебного урегулирования налогового спора имеет решающее значение для положительного результата. Категорически некорректно формально относиться к этому этапу и игнорировать его, поскольку Вы можете в результате проиграть дело уже в суде. Мы практикуем привлечение Бизнес-омбудсмена на этапе административного обжалования, что существенно повышает шансы выиграть дело, не доводя его до суда.

Судебная защита прав и законных интересов Клиентов

Защита прав и интересов налогоплательщика в судебном порядке является последним этапом урегулирования налогового спора. Тут нашими преимуществами являются налоговая специализация и совместная работа адвокатов с налоговыми консультантами. Это позволяет  эффективно защищать права и интересы Клиентов на всех уровнях судебной системы.

 

Як ми працюємо

Постановка задачі

Реалізація проекту

Передача результату

 

Как мы работаем

Постановка задачи

Реализация проекта

Передача результата