податкові_спори

Податкові спори

Наші податкові адвокати та юристи забезпечують комплексний захист Клієнта.

Найбільш ефективного результату (а саме: відсутність штрафів і донарахувань) можна досягти, якщо будуть супроводжуватися всі етапи захисту. Однак, податковий юрист дає Клієнту економію і значний ефект на кожному з етапів його залучення.

Підготовка до податкових перевірок

Превентивні заходи, які вживають наші податкові юристи, ефективні в кожному випадку. Наша компанія, як податковий консультант, надає перелік послуг, завдяки яким Клієнти зможуть істотно заощадити на запобіганні наслідкам податкових помилок, а також на утриманні команди досвідчених профільних фахівців. Зокрема, абонентське обслуговування і податковий аудит, як елементи превентивних заходів, знижують податкові ризики до мінімуму.

Супровід податкової перевірки

На цьому етапі наші податкові адвокати і консультанти проаналізують вимоги і правомірність дій податкового органу в ході невиїзної або виїзної перевірки. Окрім того, Клієнт буде детально поінформований про свої законні можливості і права, про повноваження фіскалів. Фахівці нашої компанії також проконсультують, як вчинити в конкретній ситуації, допоможуть підготувати необхідні пояснення та документацію.

Аналіз акту податкової перевірки і рішень податкової служби

Ми всебічно аналізуємо акт податкової перевірки і рішення податкового органу на обґрунтованість, правомірність і можливість оскарження. Клієнт отримає звіт про те, наскільки рішення правомірне чи неправомірне. У звіті буде відображено думку податкових юристів про те, наскільки перспективними будуть заперечення на акт перевірки, а також досудове (адміністративне) та судове оскарження податкового повідомлення-рішення (оскарження ППР).

Заперечення до акта податкової перевірки

Цей важливий етап передбачає підготовчий процес і аргументування заперечень, спрямованих на оскарження податкового рішення. Заперечення на акт перевірки містять правове обґрунтування з посиланням на законодавчі норми, які є підтвердженням того, що платник податків діяв правомірно. Також юристами буде додана вся необхідна документація (якщо це буде потрібно). Буде врахована судова практика, а також надані роз’яснення державних органів, що підтверджують позицію Клієнта.

Оскарження рішень органів ДПС в адміністративному порядку

Етап досудового оскарження податкового повідомлення-рішення має вирішальне значення для позитивного результату. Категорично некоректно ставитися формально до цього етапу або ігнорувати його, оскільки в результаті Ви можете програти справу вже в суді. Ми практикуємо залучення офісу Бізнес-омбудсмена на етапі адміністративного оскарження ППР, що істотно підвищує шанси виграти справу, не доводячи її до суду.

Судовий захист прав і законних інтересів Клієнтів

Захист прав та інтересів платника податків в судовому порядку є останнім етапом врегулювання податкового спору. Тут нашими перевагами є податкова спеціалізація і спільна робота адвокатів з податковими консультантами. Це дозволяє ефективно захищати права та інтереси Клієнтів на всіх рівнях судової системи.

податкові_спори

Налоговые споры

Наши налоговые адвокаты и юристы обеспечивают комплексную защиту Клиента.

Наиболее эффективного результата (а именно: отсутствие налоговых штрафов и доначислений) можно достичь, если будут сопровождаться все этапы защиты. Зачастую, налоговый юрист даёт Клиенту экономию и внушительный эффект на каждом из этапов его привлечения.

Подготовка к налоговым проверкам

Превентивные меры, принимаемые юристами по налогам, эффективны в каждом случае. Наша компания, как налоговый консультант, предоставляет перечень услуг, благодаря которым Клиенты смогут существенно сэкономить на предотвращении последствий налоговых ошибок, а также на содержании команды опытных профильных консультантов. В частности, абонентское обслуживание и налоговый аудит, как элементы превентивных мер, снижают налоговые риски к минимуму.

Сопровождение налоговой проверки

На данном этапе наши налоговые адвокаты проанализируют требования и правомерность действий налогового органа в ходе невыездной либо выездной налоговой проверки. Кроме того, Клиент будет детально проинформирован о своих законных возможностях и правах, о полномочиях фискалов. Специалисты нашей компании также проконсультируют, как поступить в конкретной ситуации, помогут подготовить необходимые пояснения и документацию.

Анализ акта налоговой проверки и решений налоговой службы

Мы всесторонне анализируем акт налоговой проверки и решения налогового органа на обоснованность, правомерность и возможность оспаривания. Клиент получит отчёт о том, насколько решение правомерно либо неправомерно. В отчете будет отражено мнение налоговых юристов о том, насколько перспективными будут возражения на акт проверки, а также досудебное (административное) и судебное обжалование налогового уведомления-решения (обжалование НУР).

Возражения к акту налоговой проверки

Этот немаловажный этап урегулирования налоговых споров подразумевает подготовительный процесс и аргументирование возражений, направленных на обжалование налогового решения. Возражения содержат правовое обоснование, к которому предоставляются ссылки на законодательные нормы, являющиеся подтверждением того, что налогоплательщик действовал правомерно. Также будет прикреплена вся необходимая документация (если потребуется). Будет учтена судебная практика, а также предоставлены разъяснения государственных органов, подтверждающих позицию Клиента.

Обжалование решений органов ГНС в административном порядке

Этап досудебного урегулирования налогового спора имеет решающее значение для отмены налоговых штрафов. Категорически некорректно формально относиться к этому этапу и игнорировать его, поскольку Вы можете в результате проиграть дело уже в суде. Мы практикуем привлечение офиса Бизнес-омбудсмена на этапе административного обжалования НУР, что существенно повышает шансы выиграть дело, не доводя его до суда.

Судебная защита прав и законных интересов Клиентов

Защита прав и интересов налогоплательщика в судебном порядке является последним этапом урегулирования налогового спора. Тут нашими преимуществами являются налоговая специализация и совместная работа юриста по налогам с налоговыми консультантами. Это позволяет  эффективно защищать права и интересы Клиентов на всех уровнях судебной системы.

 

Як ми працюємо

Постановка задачі

Реалізація проекту

Передача результату

 

Как мы работаем

Постановка задачи

Реализация проекта

Передача результата