Податкові спори

Ми готові забезпечити комплексний захист платників податків, який включає декілька етапів. Максимальний результат у вигляді відсутності донарахувань і штрафів ми можемо забезпечити за умови супроводу всіх етапів захисту. Наша участь, як правило, дає значний ефект і економію Клієнту на будь-якому з перерахованих етапів.

Підготовка до податкових перевірок
Превентивні заходи, які здійснюють наші податкові консультанти, у кожному випадку мають позитивний ефект. Послуги нашої компанії дозволять Вам заощадити на запобіганні наслідків податкових помилок, а також на утриманні штату фахівців подібного профілю.

Супровід податкової перевірки
На цьому етапі наші фахівці проведуть аналіз правомірності дій і вимог фіскалів при здійсненні виїзної чи невиїзної перевірки, проінформують Клієнта про його права і законні можливості, повноваження фіскального органу, підкажуть як діяти в тій чи іншій складній ситуації, нададуть допомогу в підготовці відповідних документів і пояснень.

Аналіз акту податкової перевірки і рішень фіскального органу
Ми проведемо всебічний аналіз акту податкової перевірки і/або рішень фіскалів на предмет обґрунтованості, правомірності і можливості оспорювання. Клієнтові надається звіт про правомірність або неправомірність акту чи рішення, де, зокрема, буде відображена позиція наших фахівців про перспективи його подальшого адміністративного або судового оскарження.

Заперечення до акту податкової перевірки
На цьому важливому етапі ми здійснюємо підготовку й обґрунтування заперечень до акту податкової перевірки і представництво Клієнта при розгляді її матеріалів. У запереченнях наводиться правова аргументація з посиланнями на норми законодавства, яка підтверджує правомірність дій платника податків з доданням необхідних документів (у разі потреби), судова практика, а також роз’яснення держорганів, які підтверджують його позицію.

Оскарження рішень органів ДФС в адміністративному порядку
Стадія досудового врегулювання податкового спору має величезне значення в плані його сприятливого завершення. Тому ігнорування цієї стадії, формальний підхід до неї абсолютно невірні, а в багатьох випадках ведуть до кінцевого програшу справи вже в суді.

Судовий захист прав і законних інтересів платника податків
Захист прав і інтересів платника податків у судовому порядку є останнім етапом врегулювання податкового спору. Ми виходимо з того, що наша участь повинна розв’язувати проблеми, а не створювати додаткові.

Налоговые споры

Мы готовы обеспечить комплексную защиту налогоплательщиков, включающую несколько этапов. Максимальный результат в виде отсутствия доначислений и штрафов мы можем обеспечить при условии сопровождения всех этапов защиты. Наше участие, как правило, дает значительный эффект и экономию Клиенту на любом из перечисленных этапов.

Подготовка к налоговым проверкам

Превентивные меры, осуществляемые нашими налоговыми консультантами, в каждом случае имеют положительный эффект. Услуги нашей компании позволят Вам сэкономить на предотвращении последствий налоговых ошибок, а также на содержании штата специалистов подобного профиля.

Сопровождение налоговой проверки

На этом этапе наши специалисты проведут анализ правомерности действий и требований фискалов при осуществлении выездной или невыездной проверки, проинформируют клиента о его правах и законные возможности, полномочия фискального органа, подскажут как действовать в той или иной сложной ситуации, окажут помощь в подготовке соответствующих документов и пояснений.

Анализ акта налоговой проверки и решений фискального органа

Мы проведем всесторонний анализ акта налоговой проверки и/или решений фискалов на предмет обоснованности, правомерности и возможности оспаривания. Клиенту представляется отчет о правомерности или неправомерности акта или решения, где, в частности, будет отражена позиция наших специалистов о перспективах его дальнейшего административного или судебного обжалования.

Возражения к акту налоговой проверки

На этом важном этапе мы осуществляем подготовку и обоснование возражений к акту налоговой проверки и представительство Клиента при рассмотрении ее материалов. В возражениях приводится правовая аргументация со ссылками на нормы законодательства, которая подтверждает правомерность действий налогоплательщика с приложением необходимых документов (в случае необходимости), судебная практика, а также разъяснения госорганов, которые подтверждают его позицию.

Обжалование решений органов ГФС в административном порядке

Стадия досудебного урегулирования налогового спора имеет огромное значение в плане его благоприятного завершения. Поэтому игнорирование этой стадии, формальный подход к ней совершенно неверны, а во многих случаях ведут к конечному проигрышу дела уже в суде.

Судебная защита прав и законных интересов налогоплательщика

Защита прав и интересов налогоплательщика в судебном порядке является последним этапом урегулирования налогового спора. Мы исходим из того, что наше участие должно решать проблемы, а не создавать дополнительные.

 

Як ми працюємо

Постановка задачі

Реалізація проекту

Передача результату

 

Как мы работаем

Постановка задачи

Реализация проекта

Передача результата