Податкові консультації

Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ» пропонує скористатися послугами висококваліфікованих податкових консультантів і своїм великим досвідом, що дозволить Вам уникнути багатьох проблем з фіскальними органами, а якщо вони і виникли – швидко та ефективно їх вирішити.

В рамках надання консультацій з питань оподаткування та обліку наші фахівці допоможуть Вам одержати:

 • роз’яснення правових актів і нормативних документів у сфері оподаткування й обліку;
 • консультації по розробці облікової політики для цілей оподаткування;
 • консультації з питань застосування норм податкового законодавства;
 • консультації з питань оптимізації податкових платежів;
 • розрахунки податкових ризиків і наслідків окремих операцій і угод;
 • планування міжнародного оподаткування, застосування положень конвенцій про уникнення подвійного оподаткування;
 • інформування про поточні зміни в податковому законодавстві;
 • відповіді на питання, пов’язані зі складанням податкової і фінансової звітності;
 • консультації з питань експортних і імпортних операцій;
 • консультації з питань, що знаходиться в сфері контролю фіскальної служби (касова дисципліна, валютний контроль тощо);
 • допомогу в отриманні індивідуальної податкової консультації, в порядку передбаченому Податковим кодексом України;
 • експертні висновки з неврегульованих законодавством або спірних питань оподаткування.

Оперативні індивідуальні податкові консультації стануть дієвою підмогою Вам чи Вашому бізнесу. Адже податкові консультації – це в буквальному значенні швидка професійна допомога.

Налоговые консультации

Консалтинговая компания «ЭКСПЕРТ» предлагает воспользоваться услугами высококвалифицированных налоговых консультантов и своим большим опытом, что позволит Вам избежать многих проблем с фискальными органами, а если они и возникли – быстро и эффективно их решить.

В рамках предоставления консультаций по вопросам налогообложения и учета наши специалисты помогут Вам получить:

 • разъяснения правовых актов и нормативных документов в сфере налогообложения и учета;
 • консультации по разработке учетной политики для целей налогообложения;
 • консультации по вопросам применения норм налогового законодательства;
 • консультации по вопросам оптимизации налоговых платежей;
 • расчеты налоговых рисков и последствий отдельных операций и сделок;
 • планирование международного налогообложения, применения положений конвенций об избежании двойного налогообложения;
 • информирование о текущих изменениях в налоговом законодательстве;
 • ответы на вопросы, связанные с составлением налоговой и финансовой отчетности;
 • консультации по вопросам экспортных и импортных операций;
 • консультации по вопросам, находящимся в сфере контроля фискальной службы (кассовая дисциплина, валютный контроль и т.д.);
 • помощь в получении индивидуальной налоговой консультации, в порядке, предусмотренном Налоговым кодексом Украины;
 • экспертные заключения по неурегулированным законодательством или спорным вопросам налогообложения.

Оперативные индивидуальные налоговые консультации станут действенным подспорьем Вам или Вашему бизнесу. Ведь налоговые консультации – это в буквальном смысле скорая профессиональная помощь.

 

Як ми працюємо

Постановка задачі

Реалізація проекту

Передача результату

 

Как мы работаем

Постановка задачи

Реализация проекта

Передача результата