Податкові консультації

Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ» пропонує скористатися послугами наших висококваліфікованих консультантів, які мають багаторічний досвід роботи в податковій сфері.

Консультації з оподаткування дозволяють уникнути безлічі проблем з податковими органами. І навіть якщо у Вас виникла якась проблема, податковий консультант допоможе розвязати цю проблему максимально ефективно і в стислі терміни.

В рамках надання консультацій з оподаткування та обліку наші фахівці допоможуть Вам отримати:

 • розяснення правових актів і нормативних документів у сфері оподаткування та обліку;
 • консультації з питань оптимізації податкових платежів (вибір системи оподаткування, оптимізація оподаткування, застосування пільг і винятків);
 • консультації з розробки облікової політики для цілей оподаткування;
 • консультації з питань застосування норм податкового законодавства;
 • консультації з акцизного податку та ПДВ, включаючи електронне адміністрування;
 • розрахунки податкових ризиків і наслідків окремих операцій та угод;
 • планування міжнародного оподаткування, застосування положень конвенцій про уникнення подвійного оподаткування;
 • консультації з питань експортних і імпортних операцій;
 • консультації з трансфертного ціноутворення, податковий звіт;
 • інформування про поточні зміни у податковому законодавстві;
 • відповіді на питання, повязані зі складанням податкової та фінансової звітності;
 • консультації з питань, які знаходяться в сфері контролю податкової служби (касова дисципліна, валютний контроль і т.д.);
 • допомога в отриманні індивідуальної податкової консультації, в порядку, передбаченому Податковим кодексом України;
 • експертні висновки з неврегульованих законодавством або спірних питань оподаткування.

Оперативна і якісна податкова консультація стане реальною підтримкою для Вашого бізнесу або для Вас особисто. Адже податкові консультації – це, в буквальному сенсі, професійна швидка допомога.

Налоговые консультации

Консалтинговая компания «ЭКСПЕРТ» предлагает воспользоваться услугами наших высококвалифицированных консультантов, имеющих многолетний опыт работы в налоговой сфере.

Консультации по налогообложению позволяют избежать множества проблем с налоговыми органами. И даже если у Вас возникла какая-либо проблема, налоговый консультант поможет решить её максимально эффективно и в сжатые сроки.

В рамках предоставления консультаций по налогообложению и учету наши специалисты помогут Вам получить:

 • разъяснения правовых актов и нормативных документов в сфере налогообложения и учета;
 • консультации по вопросам оптимизации налоговых платежей (выбор системы налогообложения, оптимизация налогообложения, применение льгот и исключений);
 • консультации по разработке учетной политики для целей налогообложения;
 • консультации по вопросам применения норм налогового законодательства;
 • консультации по акцизному налогу и НДС, включая электронное администрирование;
 • расчеты налоговых рисков и последствий отдельных операций и сделок;
 • планирование международного налогообложения, применения положений конвенций об избежании двойного налогообложения;
 • консультации по вопросам экспортных и импортных операций;
 • консультации по трансфертному ценообразованию, налоговый отчет;
 • информирование о текущих изменениях в налоговом законодательстве;
 • ответы на вопросы, связанные с составлением налоговой и финансовой отчетности;
 • консультации по вопросам, находящимся в сфере контроля налоговой службы (кассовая дисциплина, валютный контроль и т.д.);
 • помощь в получении индивидуальной налоговой консультации, в порядке, предусмотренном Налоговым кодексом Украины;
 • экспертные заключения по неурегулированным законодательством или спорным вопросам налогообложения.

Оперативная и качественная налоговая консультация станет реальным подспорьем для Вашего бизнеса либо для Вас лично. Ведь налоговые консультации – это в буквальном смысле профессиональная скорая помощь.

 

Як ми працюємо

Постановка задачі

Реалізація проекту

Передача результату

 

Как мы работаем

Постановка задачи

Реализация проекта

Передача результата