Податкові_консультації

Податкові консультації

Скористайтеся 20-річним досвідом наших консультантів!

Консультації з оподаткування дозволяють уникнути безлічі проблем з податковими органами. І навіть якщо у Вас виникла якась проблема, податковий консультант допоможе розв’язати цю проблему максимально ефективно і в стислі терміни.

Консультація з оподаткування та обліку надасть Вам впевненість та дозволить уникнути в майбутньому податкових спорів. Це може бути:

 • роз’яснення податковим консультантом правових актів і нормативних документів у сфері оподаткування та обліку;
 • консультація з питань оптимізації податкових платежів (вибір системи оподаткування, оптимізація оподаткування, застосування пільг і винятків);
 • консультація з розробки облікової політики для цілей оподаткування;
 • висловлення професійної думки податкових консультантів щодо неоднозначних норм податкового законодавства;
 • консультація з акцизного податку та ПДВ, включаючи електронне адміністрування;
 • розрахунок податкових ризиків і наслідків окремих операцій та угод;
 • планування міжнародного оподаткування, консультації з оподаткування КІК – контрольованих іноземних компаній , застосування положень конвенцій про уникнення подвійного оподаткування, MLI;
 • податкова консультація з питань експортних та імпортних операцій;
 • інформування про поточні зміни у податковому законодавстві;
 • допомога з податковими деклараціями, підготовка відповіді на запит податкового органу;
 • консультація з питань, які знаходяться в сфері контролю податкової служби (касова дисципліна, валютний контроль тощо);
 • допомога в отриманні індивідуальної податкової консультації, в порядку, передбаченому Податковим кодексом України.

Оперативна і якісна податкова консультація стане реальною підтримкою для Вашого бізнесу або для Вас особисто. Адже податкові консультації – це, в буквальному сенсі, професійна швидка допомога.

Податкові_консультації

Налоговые консультации

Воспользуйтесь нашим 20-летним опытом!

Консультации по налогообложению позволяют избежать множества проблем с налоговыми органами. И даже если у Вас возникла какая-либо проблема, налоговый консультант поможет решить её максимально эффективно и в сжатые сроки.

Консультация по налогам и учету обеспечит Вам уверенность и позволит избежать налоговых споров в будущем. Налоговая помощь может предоставляться как:

 • разъяснение правовых актов и нормативных документов в сфере налогообложения и учета;
 • консультация по вопросам оптимизации налоговых платежей (выбор системы налогообложения, оптимизация налогообложения, применение льгот и исключений);
 • консультация бухгалтера по разработке учетной политики для целей налогообложения;
 • юридическая помощь по вопросам применения норм налогового законодательства;
 • консультация по акцизному налогу и НДС, включая электронное администрирование;
 • оценка налоговых рисков и последствий отдельных операций и сделок;
 • планирование международного налогообложения, консультации по налогообложению КИК – контролируемых иностранных компаний, применение положений конвенций об избежании двойного налогообложения, MLI;
 • налоговая консультация по экспортным и импортным операциям;
 • информирование о текущих изменениях в налоговом законодательстве;
 • помощь с налоговыми декларациями, подготовка ответа на запрос налогового органа;
 • консультация по вопросам, находящимся в сфере контроля налоговой службы (кассовая дисциплина, валютный контроль и т.д.);
 • помощь в получении индивидуальной налоговой консультации, в порядке, предусмотренном Налоговым кодексом Украины.

Оперативная и качественная налоговая консультация станет реальным подспорьем для Вашего бизнеса либо для Вас лично. Ведь налоговые консультации – это в буквальном смысле профессиональная скорая помощь.

 

Як ми працюємо

Постановка задачі

Реалізація проекту

Передача результату

 

Как мы работаем

Постановка задачи

Реализация проекта

Передача результата