перехід_на_МСФЗ

Перехід на МСФЗ

Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ» надає українським підприємствам послуги з приведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності у відповідність до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності. Ми маємо спеціалістів з глибокими знаннями МСФЗ та досвідом у їх впровадженні для надання необхідної допомоги та підтримки Вашого бізнесу в розв’язанні низки потенційно складних питань застосування стандартів.

В рамках цього виду послуг ми пропонуємо наступне:

 • визначення кола міжнародних стандартів, які є суттєвими для компанії;
 • допомогу в приведенні облікової політики у відповідність до вимог МСФЗ;
 • визначення змін, які буде необхідно внести до бухгалтерського обліку, аби наблизити його до МСФЗ;
 • визначення потенційного ефекту змін на розрахунок податку на прибуток;
 • визначення потенційних суттєвих змін на те, як компанія веде бізнес;
 • побудова процесу підготовки звітності за МСФЗ в компанії.

Ми пропонуємо практичні рішення , які ґрунтуються на широких знаннях і досвіді наших фахівців, а також на розроблених нами методологіях. Розробляючи процедури, ми здійснюємо їхнє впровадження, обслуговування, моніторинг і поточний супровід.

В результаті Клієнт:

– зможе вести бухгалтерський облік з максимальним наближенням до вимог МСФЗ;

– отримає робочі процедури, шаблони та розрахунки зі складання звітності за МСФЗ;

– за участю наших податкових спеціалістів зможе оцінити вплив застосування вимог МСФЗ на податковий облік та операційну діяльність.

перехід_на_МСФЗ

Переход на МСФО

Консалтинговая компания «ЭКСПЕРТ» предоставляет украинским предприятиям услуги по приведению бухгалтерского учета и финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. Мы имеем специалистов с глубокими знаниями МСФО и опытом в их внедрении для оказания необходимой помощи и поддержки Вашего бизнеса в решении ряда потенциально сложных вопросов применения стандартов.

В рамках этого вида услуг мы предлагаем следующее:

 • определение круга международных стандартов, которые являются существенными для компании;
 • помощь в приведении учетной политики в соответствие с требованиями МСФО;
 • определение изменений, которые будет необходимо внести в бухгалтерский учет, чтобы приблизить его к МСФО;
 • определение потенциального эффекта изменений на расчет налога на прибыль;
 • определение потенциальных существенных изменений в то, как компания ведет бизнес;
 • построение процесса подготовки отчетности по МСФО в компании.

Мы предлагаем практические решения, основанные на широких знаниях и опыте наших специалистов, а также на разработанных нами методологиях. Разрабатывая процедуры, мы осуществляем их внедрение, обслуживание, мониторинг и текущее сопровождение.

В результате Клиент:

 • сможет вести бухгалтерский учет с максимальным приближением к требованиям МСФО;
 • получит рабочие процедуры, шаблоны и расчеты по составлению отчетности по МСФО;
 • с участием наших налоговых специалистов сможет оценить влияние применения требований МСФО на налоговый учет и операционную деятельность.

 

Як ми працюємо

Постановка задачі

Реалізація проекту

Передача результату

 

Как мы работаем

Постановка задачи

Реализация проекта

Передача результата