Чи враховується сума курсової різниці у складі обсягу контрольованих операцій?

 

Чи враховується сума курсової різниці, нарахованої на суму заборгованості перед нерезидентом – пов’язаною особою, у складі обсягу контрольованих операцій?

Господарські операції, що здійснюються з пов’язаними особами – нерезидентами є контрольованими операціями (абз. «а» пп. 39.2.1.1 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі – ПКУ)), але за умови що обсяг господарських операцій платника з таким нерезидентом перевищує 10 млн. грн. (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний звітний рік, а річний обсяг дохід платника податків, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 150 млн. грн. (пп. 39.2.1.7 ПКУ).

При цьому, господарською операцією для цілей трансфертного ціноутворення є всі види операцій, договорів або домовленостей, документально підтверджених або непідтверджених, що можуть впливати на об’єкт оподаткування податком на прибуток підприємств платника податків, зокрема, але не виключно (пп. 39.2.1.4 ПКУ):

  • операції з товарами, такими як сировина, готова продукція тощо;
  • операції з придбання (продажу) послуг;
  • операції з нематеріальними активами, такими як роялті, ліцензії, плата за використання патентів, товарних знаків, ноу-хау тощо, а також з будь-якими іншими об’єктами інтелектуальної власності;
  • фінансові операції, включаючи лізинг, участь в інвестиціях, кредитах, комісії за гарантію тощо;
  • операції з купівлі чи продажу корпоративних прав, акцій або інших інвестицій, купівлі чи продажу довгострокових матеріальних і нематеріальних активів;
  • операції (у тому числі внутрішньогосподарські розрахунки), що здійснюються між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні.

Загальна вартість контрольованої операції зазначається у графі 20 Відомостей про контрольовані операції (Додатка до Звіту про контрольовані операції) в гривнях, тобто в сумі, за якою відповідна операція відображена в бухгалтерському обліку платника податку (п. 24 розділу IV Порядку складання Звіту про контрольовані операції, затвердженого наказом МФУ від 18.01.2016 р. № 8). Така ж сума відображається в графі 4 Загальних відомостей про контрольовані операції Звіту.

Курсова різниця – це різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти при різних валютних курсах, установлених НБУ (п. 4 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів», затвердженого наказом МФУ від 10.08.2000 р. № 193 (далі – П(С)БО 21)).

Відповідно до п. 5 П(С)БО 21, операції в іноземній валюті під час первісного визнання відображаються у валюті звітності шляхом перерахунку суми в іноземній валюті із застосуванням валютного курсу на початок дня, дати здійснення операції (дати визнання активів, зобов’язань, власного капіталу, доходів і витрат).

Тобто обсяг господарських операцій з нерезидентом має визначатись на дати визнання активів, зобов’язань, власного капіталу, доходів і витрат шляхом застосування валютного курсу, встановленого НБУ на таку дату.

Подальше нарахуванням курсових різниць в обліку проводиться за правилами пунктів 7 та 8 П(С)БО 21. Зазначені курсові різниці не є частиною господарської операції з нерезидентом і пов’язані із змінами в курсах валют на різні дати.

З урахуванням цього, курсові різниці, які нараховуються в обліку у зв’язку наявністю заборгованості та зміною валютного курсу протягом календарного року, не включаються до обсягу господарських операцій з нерезидентом і у графі 20 Відомостей про контрольовані операції не відображаються.

Зазначимо, що такої ж думки дотримується ДФСУ (індивідуальні податкові консультації від 05.08.2019 р. № 3638/6/99-99-31-02-01-15/ІПК, від 29.05.2018 р. № 2355/6/99-99-15-02-02-15/ІПК).

 

Олег Коваль 

Консалтингова компанія “ЕКСПЕРТ”  

Опубліковано:
Інформаційно-правова пошукова система «ЛІГА:ЗАКОН»