Транспортно-експедиторська діяльність: правові аспекти

 

Учасники транспортно-експедиторської діяльності
Транспортне експедирування вважається допоміжним видом діяльності, пов'язаним з перевезенням вантажу (ч. 4 ст. 306 Господарського кодексу України (далі – ГКУ)).
Учасниками транспортно-експедиторської діяльності є клієнти, перевізники, експедитори, транспортні агенти, порти, залізничні станції, об'єднання та спеціалізовані підприємства залізничного, авіаційного, автомобільного, річкового та морського транспорту, митні брокери та інші особи, що виконують роботи (надають послуги) при перевезенні вантажів. При цьому:
– клієнтом є споживач послуг експедитора (юридична або фізична особа), який за договором транспортного експедирування доручає експедитору виконати чи організувати або забезпечити виконання визначених договором транспортного експедирування послуг та оплачує їх, включаючи плату експедитору;
– експедитором є суб'єкт господарювання, який за дорученням клієнта та за його рахунок виконує або організовує виконання транспортно-експедиторських послуг, визначених договором транспортного експедирування;
– перевізником є юридична або фізична особа, яка взяла на себе зобов'язання і відповідальність за договором перевезення вантажу за доставку до місця призначення довіреного їй вантажу, перевезення вантажів та їх видачу (передачу) вантажоодержувачу або іншій особі, зазначеній у документі, що регулює відносини між експедитором та перевізником.
Залежно від способу перевезення, території, якою здійснюється перевезення вантажу, та інших факторів учасниками можуть бути й інші зазначені вище суб'єкти.
Транспортно-експедиторські послуги
Транспортно-експедиторські послуги можуть надаватись клієнту при внутрішніх перевезеннях територією України, експорті з України, імпорті в Україну, а також транзиті територією України чи іншими державами.
Експедитори надають клієнтам послуги відповідно до вимог законодавства України та держав, територією яких транспортуються вантажі. Відповідно до ст. 8 Закону України «Про транспортно-експедиторську діяльність» від 01.07.2004 р. № 1955-IV (далі – Закон № 1955) такі послуги можуть включати:
– забезпечення оптимального транспортного обслуговування, а також організацію перевезення вантажів різними видами транспорту територією України та іноземних держав відповідно до умов договорів (контрактів), укладених відповідно до вимог Міжнародних правил щодо тлумачення термінів «Інкотермс»;
– фрахтування національних, іноземних суден та залучення інших транспортних засобів, забезпечення їх подачі в порти, на залізничні станції, склади, термінали або інші об'єкти для своєчасного відправлення вантажів;
– здійснення роботи, пов'язаної з прийманням, накопиченням, подрібненням, доробкою, сортуванням, складуванням, зберіганням, перевезенням вантажів;
– ведення обліку надходження та відправлення вантажів з портів, залізничних станцій, складів, терміналів або інших об'єктів;
– організацію охорони вантажів під час їх перевезення, перевалки та зберігання;
– організацію експертизи вантажів;
– здійснення оформлення товарно-транспортної документації та її розсилання за належністю;
– надання в установленому законодавством порядку учасникам транспортно-експедиторської діяльності заявки на відправлення вантажів та наряди на відвантаження;
– забезпечення виконання комплексу заходів з відправлення вантажів, що надійшли в некондиційному стані, з браком, у пошкодженій, неміцній, нестандартній упаковці або такій, що не відповідає вимогам перевізників;
– здійснення страхування вантажів та своєї відповідальності;
– забезпечення підготовки та додаткового обладнання транспортних засобів і вантажів згідно з вимогами нормативно-правових актів щодо діяльності відповідного виду транспорту;
– забезпечення оптимізації руху матеріальних потоків від вантажовідправника до вантажоодержувача з метою досягнення мінімального рівня витрат;
– здійснення розрахунків з портами, транспортними організаціями за перевезення, перевалку, зберігання вантажів;
– оформлення документів та організацію роботи відповідно до митних, карантинних та санітарних вимог;
– надання підготовленого транспорту, який має додаткове обладнання згідно з вимогами, передбаченими законодавством;
– надання інших допоміжних та супутніх перевезенням транспортно-експедиторських послуг, що передбачені договором транспортного експедирування і не суперечать законодавству.
Фактично послуги, які надаються експедитором клієнту, становлять предмет договору транспортного експедирування, за яким експедитор зобов'язується виконати або організувати виконання зазначених у договорі послуг, пов'язаних з перевезенням вантажу.
Для надання послуг експедитору необхідна вичерпна інформація про властивості товару. Тому ст. 933 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ) та ст. 12 Закону № 1955 передбачено, що клієнт зобов'язаний своєчасно надати експедитору повну, точну і достовірну інформацію щодо найменування, кількості, якості та інших характеристик вантажу, його властивостей, умов його перевезення, іншу інформацію, необхідну для виконання експедитором обов'язків за договором транспортного експедирування, а також документи, що стосуються вантажу, які потрібні для здійснення митного, санітарного та інших видів державного контролю і нагляду, забезпечення безпечних умов перевезення вантажу.
Договір транспортного експедирування
Договір транспортного експедирування укладається у письмовій формі (ст. 930 ЦКУ, ст. 9 Закону № 1955).
Відповідно до ст. 638 ЦКУ та ст. 180 ГКУ договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх його істотних умов. Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.
Додаткові істотні умови договору транспортного експедирування встановлені ст. 9 Закону № 1955. Крім вищенаведених, до них належать:
– відомості про сторони договору:
для юридичних осіб – резидентів України: найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України;
для юридичних осіб – нерезидентів України: найменування, місцезнаходження та державу, де зареєстровано особу;
для фізичних осіб – громадян України: прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання із зазначенням адреси та індивідуальний ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків та інших обов'язкових платежів;
для фізичних осіб – іноземців, осіб без громадянства: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), адресу місця проживання за межами України;
– вид послуги експедитора;
– вид та найменування вантажу;
– права, обов'язки сторін;
– відповідальність сторін, у тому числі в разі завдання шкоди внаслідок дії непереборної сили;
– розмір плати експедитору;
– порядок розрахунків;
– пункти відправлення та призначення вантажу;
– порядок погодження змін маршруту, виду транспорту, вказівок клієнта;
– строк (термін) виконання договору.
Зовнішньоекономічні договори (контракти) транспортного експедирування повинні відповідати вимогам законодавства про зовнішньоекономічну діяльність. Зокрема, вони регулюються ГКУ (статті 382–383), Законами України «Про міжнародне приватне право» від 23.06.2005 р. № 2709-IV (статті 31–35), «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.91 р. № 959-XII (ст. 6), Положенням про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів), затвердженим наказом Мінекономіки від 06.09.2001 р. № 201.
Для систематичного надання послуг експедитора можуть укладатися довгострокові (генеральні) договори транспортного експедирування.
У разі залучення експедитором до виконання його зобов'язань за договором транспортного експедирування іншої особи, у відносинах з нею експедитор може виступати від свого імені або від імені клієнта.
За договором транспортного експедирування експедитор може організувати перевезення за одним товарно-транспортним документом вантажів кількох різних клієнтів, які прямують з одного пункту відправлення та/чи в один пункт призначення, за умови, що експедитор виступає від імені усіх цих клієнтів як вантажовідправник та/чи вантажоодержувач.
Платою експедитору вважаються кошти, сплачені клієнтом експедитору за належне виконання договору транспортного експедирування.
У плату експедитору не включаються витрати експедитора на оплату послуг (робіт) інших осіб, залучених до виконання договору транспортного експедирування, на оплату зборів (обов'язкових платежів), що сплачуються при виконанні договору транспортного експедирування.
Підтвердженням витрат експедитора є документи (рахунки, накладні тощо), видані суб'єктами господарювання, що залучалися до виконання договору транспортного експедирування, або органами влади.
Права та обов'язки сторін договору транспортного експедирування встановлені статтями 10–12, а відповідальність – ст. 14 Закону № 1955.
Зокрема, експедитор відповідає перед клієнтом за кількість місць, вагу, якщо проводилося контрольне зважування у присутності представника перевізника, що зафіксовано його підписом, належність упаковки згідно з даними товарно-транспортних документів, що завірені підписом представника перевізника, якщо інше не встановлено договором транспортного експедирування.
Клієнт відповідає за збитки, завдані експедиторові у зв'язку з порушенням обов'язку щодо надання документів та інформації про властивості вантажу, умови його перевезення, а також інформацію, необхідну для виконання експедитором обов'язків, встановлених договором (ч. 4 ст. 933 ЦКУ).
За невиконання або неналежне виконання обов'язків, які передбачені договором транспортного експедирування і Законом № 1955, експедитор і клієнт несуть відповідальність згідно з ЦКУ (глави 51, 65), ГКУ (розділ V), Законом України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань» від 22.11.96 р. № 543/96-ВР, іншими законами та договором транспортного експедирування.
Експедитор несе відповідальність за дії та недогляд третіх осіб, залучених ним до виконання договору транспортного експедирування, у тому ж порядку, як і за власні дії (ст. 14 Закону № 1955).
Документальне оформлення
Перевезення вантажів оформляється товарно-транспортними документами, складеними мовою міжнародного спілкування залежно від обраного виду транспорту або державною мовою, якщо вантажі перевозяться в Україні.
Згідно з ч. 12 ст. 9 Закону № 1955 такими документами можуть бути:
– авіаційна вантажна накладна (Air Waybill);
– міжнародна автомобільна накладна (CMR);
– накладна СМГС (накладна УМВС);
– коносамент (Bill of Lading);
– накладна ЦІМ (CIM);
– вантажна відомість (Cargo Manifest);
– інші документи, визначені законами України.
Факт надання послуги експедитора при перевезенні підтверджується єдиним транспортним документом або комплектом документів (залізничних, автомобільних, авіаційних накладних, коносаментів тощо), які відображають шлях прямування вантажу від пункту відправлення до пункту призначення. Факт приймання послуги додатково може бути засвідчено у формі двостороннього акта приймання-передачі послуг.
Ліцензування
Транспортно-експедиторські послуги ліцензуванню не підлягають.
Водночас, якщо експедитор планує здійснювати перевезення власним транспортом, то ліцензію йому потрібно отримати.
Пунктами 31–35 ст. 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01.06.2000 р. № 1775-III передбачено ліцензування послуг з перевезення пасажирів і вантажів:
– повітряним транспортом;
– річковим, морським транспортом;
– автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених ст. 9 Закону України «Про автомобільний транспорт» від 05.04.2001 р. № 2344-III;
– залізничним транспортом.
Ліцензійні умови перевезень вантажів повітряним транспортом затверджено наказом Держкомпідприємництва та Мінтрансзв'язку від 26.11.2001 р. № 139/821, річковим та морським транспортом – від 30.01.2002 р. № 11/50, автомобільним транспортом – від 01.02.2008 р. № 9/119, залізничним транспортом – від 08.06.2001 р. № 85/363.
Але ще раз підкреслимо: якщо експедитор не виконує перевезення власними транспортними засобами, а залучає перевізника, то ліцензію йому отримувати не потрібно.

У продовження циклу публікацій на цю тему розглянуто порядок оподаткування ПДВ транспортно-експедиторських операцій.
 
Олег Коваль,
Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

Опубліковано:

Інформаційно-правова пошукова система «ЛІГА:ЗАКОН»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.