Державна реєстрація іноземних інвестицій у вигляді валютних цінностей

Насамперед зазначимо, що іноземними інвесторами вважаються суб'єкти, які провадять інвестиційну діяльність на території України. Відповідно до ст. 1 Закону Закон № 93 до них належать: 

• юридичні особи, створені відповідно до законодавства іншого, ніж законодавство України; 

• фізичні особи – іноземці, які не мають постійного місця проживання на території України і не обмежені у дієздатності; 

• іноземні держави, міжнародні урядові та неурядові організації; 

• інші іноземні суб'єкти інвестиційної діяльності, які визнаються такими відповідно до законодавства України. 

Іноземні інвестиції – цінності, що вкладаються іноземними інвесторами в об'єкти інвестиційної діяльності відповідно до законодавства України з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту. 

Іноземні інвестиції можуть вноситись як у майновій формі, так і у вигляді валютних цінностей. Новою редакцією ст. 13 Закону № 93 передбачена обов'язкова державна реєстрація іноземних інвестицій. 

Державна реєстрація іноземних інвестицій у майновій формі, як і раніше, здійснюється урядом АР Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями протягом трьох робочих днів після фактичного внесення інвестицій відповідно до Положення про порядок державної реєстрації іноземних інвестицій, затвердженого постановою КМУ від 07.08.96 р. № 928. 

За новими правилами іноземні інвестори можуть здійснювати інвестиційну діяльність у грошовій формі виключно через інвестиційні рахунки, відкриті в уповноважених банках України. Для іноземного інвестування на інвестиційні рахунки в іноземній валюті зараховується іноземна валюта, що визнається Національним банком України вільно конвертованою валютою (ч. 2 ст. 2 Закону № 93). Пунктом 1.3 Положення про порядок іноземного інвестування в Україну, затвердженого постановою Правління НБУ від 10.08.2005 р. № 280, встановлено, що подальше використання коштів з інвестиційного рахунку з метою їх інвестування в Україні здійснюється в гривнях. Пов'язано це з вимогами п. 11 р. II Закону № 1533, відповідно до яких іноземні інвестиції у грошовій формі на території України здійснюються в національній валюті України. 

Нагадаємо, до вільно конвертованої валюти належать австралійські долари, англійські фунти стерлінгів, датські крони, долари США, ісландські крони, канадські долари, норвезькі крони, шведські крони, швейцарські франки, японські єни та євро (1 група Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління НБУ від 04.02.98 р. № 34). 

Інвестиційним рахунком вважається поточний рахунок в іноземній валюті та/або в гривнях, відкритий нерезидентом-інвестором (юридичною або фізичною особою) в уповноваженому банку України відповідно до вимог Порядку відкриття інвестиційних рахунків нерезидентам-інвесторам і використання коштів за цими рахунками, встановленого гл. 16 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492, для здійснення інвестиційної діяльності в Україні, а також для повернення іноземної інвестиції та прибутків, доходів, інших коштів, одержаних іноземним інвестором від інвестиційної діяльності в Україні. 

Державна реєстрація іноземних інвестицій у вигляді валютних цінностей повинна здійснюватись у порядку, встановленому Національним банком України. На виконання цієї вимоги НБУ постановою від 23.12.2009 р. № 762 затвердив Положення про порядок державної реєстрації Національним банком України іноземних інвестицій (далі – Положення № 762), яке набрало чинності з 15.03.2010 р. Надалі йтиметься про іноземні інвестиції саме у вигляді валютних цінностей. 

Зазначене Положення визначає порядок державної реєстрації Національним банком України іноземних інвестицій виключно у вигляді грошових коштів, здійснених після набрання чинності Законом № 1533, тобто з 24 листопада 2009 року. Саме нововведеннями цього Закону Нацбанк було уповноважено на здійснення реєстрації інвестицій у вигляді валютних цінностей. Зауважимо, що зміни, внесені до Закону № 93, діють до 01.01.2011 р. (п. 1 р. II Закону № 1533). 

Підтвердженням державної реєстрації іноземної інвестиції у вигляді грошових коштів є інформаційне повідомлення про державну реєстрацію іноземної інвестиції, оформлене територіальним управлінням НБУ на номерному гербовому бланку. 

Відповідно до п. 2.1 Положення № 762 іноземний інвестор або уповноважена ним в установленому порядку особа для реєстрації іноземної інвестиції в строк, що не перевищує 30 календарних днів з дати здійснення іноземної інвестиції, подає до відповідного територіального управління такі документи: 

• заяву про державну реєстрацію іноземної інвестиції, складену за формою, наведеною в додатку 1 до цього Положення; 

• оригінал або нотаріально засвідчену копію документа, що підтверджує повноваження особи, надані їй іноземним інвестором для проведення державної реєстрації іноземної інвестиції (подається, якщо заявником є не іноземний інвестор, а уповноважена ним особа); 

• оригінал або нотаріально засвідчену копію договору (угоди, контракту) про здійснення іноземної інвестиції; 

• оригінали або нотаріально засвідчені копії установчих документів підприємства – об'єкта іноземного інвестування (подаються у разі придбання іноземним інвестором корпоративних прав цього підприємства); 

• виписку (довідку) уповноваженого банку, що підтверджує здійснення іноземним інвестором іноземної інвестиції з його інвестиційного рахунку. Виписка (довідка) має бути засвідчена підписом керівника (або уповноваженої ним особи) уповноваженого банку та відбитком печатки уповноваженого банку. 

Документи, які складені іноземною мовою, мають бути перекладені на українську мову (правильність перекладу засвідчується в нотаріальному порядку). Виключенням є документи, складені російською мовою, а також ті, текст яких викладено іноземною мовою з одночасним його наведенням українською або російською мовою. 

Оскільки Положення № 762 набрало чинності з 15.03.2010 р., то іноземні інвестиції, здійснені з 24.11.2009 р. до цієї дати, також підлягають реєстрації відповідно до цього Положення, але протягом 30 днів не з дати їх фактичного здійснення, а з дати набрання ним чинності (п. 2 постанови № 762), на що також звертає увагу Нацбанк (лист від 05.03.2010 р. № 13-214/1209-3419). 

Територіальне управління НБУ здійснює реєстрацію іноземної інвестиції в строк, що не перевищує 10 робочих днів з наступного робочого дня після дати надходження до територіального управління пакета документів. 

Відповідно до пп. 3.3 Положення № 762 територіальне управління у разі потреби має право запитувати в заявника додаткові документи, пов'язані зі здійсненням іноземної інвестиції. У зв'язку з цим строк видачі інформаційного повідомлення продовжується на 5 робочих днів з дати надходження додаткових документів. 

Підставами для відмови у видачі інформаційного повідомлення є відсутність або невідповідність вимогам цього Положення поданих документів або виявлення у поданих документах недостовірної інформації. В цьому випадку про відмову у видачі інформаційного повідомлення територіальне управління НБУ протягом 5 робочих днів з дня прийняття відповідного рішення письмово повідомляє заявника із зазначенням підстав. 

Заявник у разі потреби внесення змін до інформаційного повідомлення (зміна найменування об'єкта інвестування, додаткові внески тощо) подає до територіального управління клопотання щодо внесення змін до інформаційного повідомлення, документи, що підтверджують потребу в них, та копію інформаційного повідомлення. 

 

Олег Коваль,

Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

 

Опубліковано:

Інформаційно-правова пошукова система «ЛІГА:ЗАКОН»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.