Управління майном: облік

Так, згідно із ст. 1029 ЦКУ за договором управління майном одна сторона (установник управління) передає другій стороні (управителеві) на певний строк майно в управління, а друга сторона зобов'язується за плату здійснювати від свого імені управління цим майном в інтересах установника управління або вказаної ним особи (вигодонабувача). 

З точки зору обліку, важливою, в першу чергу, є норма ст. 1033 ЦКУ про те, що даний договір не тягне за собою переходу до управителя права власності на передане в управління майно.

Статтею 1030 ЦКУ визначено, що майно, передане в управління, має бути відокремлене від іншого майна установника управління та від майна управителя. Передане в управління майно повинно обліковуватися в управителя на окремому балансі, і щодо нього ведеться окремий облік. 

Наведена норма щодо обліку такого майна на балансі (та ще й на окремому) на сьогодні виглядає досить дивною та не відповідає вимогам національних стандартів бухгалтерського обліку. Це підтверджується, зокрема, Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291, яка передбачає облік майна, що надійшло в довірче управління, на позабалансовому субрахунку 025 «Майно в довірчому управлінні». Аналітичний облік ведеться за об'єктами, ТМЦ, місцезнаходженнями та власниками. 

Не менш важливою є норма ст. 1034 ЦКУ: вигоди від майна, що передане в управління, належать установникові управління. Адже згідно з п. 6 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. № 290, не визнаються доходами надходження за договором комісії, агентським та іншим аналогічним договором на користь комітента, принципала тощо. 

Крім того, ст. 1042 ЦКУ передбачено, що управитель має право на відшкодування необхідних витрат, зроблених ним у зв'язку з управлінням майном. 

Тому слід зважати на те, що відповідно до п. 9 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. № 318, не визнаються витратами й не включаються до звіту про фінансові результати платежі за договорами комісії, агентськими угодами та іншими аналогічними договорами на користь комітента, принципала тощо. 

Згадана ст. 1042 ЦКУ також передбачає право управителя на плату, встановлену договором. Управитель майном, якщо це обумовлено договором, має право відраховувати належні йому відповідно до частини першої цієї статті грошові суми безпосередньо з доходів від використання майна, переданого в управління. 

Таким чином, доходи від управління майном та витрати, пов'язані з управлінням таким майном, які відшкодовуються установником управління, не знайдуть свого відображення у звіті про фінансові результати управителя. В той час як плата за управління майном є доходом управителя та має бути відображена у звіті про фінансові результати. 

З урахуванням викладеного, розглянемо облік операцій за договором управління майном в установника управління та управителя. Припустимо, управитель передає предмет договору управління майном в оренду, а також за погодженням з установником управління здійснює необхідний ремонт такого майна. 

 

№ з/п Зміст операції Кореспонденція  рахунків Сума, тис. грн.
    Дт Кт  
  В установника управління
     
1 Передано майно в управління 10/У 10 100000
2 Отримано кошти від управителя 311 685 1200
3 Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ 643 641 200
4 Відображено дохід від реалізації 361 703 1200
5 Відображено податкові зобов'язання 703 643 200
6 Проведено зарахування заборгованості 685 361 1200
7 Перераховано кошти управителю на ремонт майна* 377 311 90
8 Прийнято результати робіт з ремонту від управителя 15 685 75
9 Відображено податковий кредит 641 685 15
10 Проведено зарахування заборгованості 685 377 90
11 Зарахування вартості робіт з поліпшення основних засобів на збільшення їх первісної вартості 10/У 15 75
12 Включено до витрат вартість послуг управителя 93 685 50
13 Відображено податковий кредит щодо послуг управителя 641 685 10
14 Оплачено послуги управителя 685 311 60
  В управителя      
1 Отримано майно в управління 025 100000
2 Нараховано орендну плату за користування майном 377 685 1200
3 Відображено податкові зобов'язання 643 641 200
4 Отримано оплату за користування майном 311 377 1200
5 Перераховано кошти установнику управління 685 311 1200
6 Відображено право на податковий кредит в момент перерахування* 641 644 200
7 Проведено зарахування податкового кредиту і податкового зобов'язання 644 643 200
8 Отримано кошти на ремонт майна від установника управління* 311 685 90
9 Перераховано кошти за ремонт 377 311 90
10 Відображено податковий кредит* 641 644 15
11 Прийнято у підрядника та передано установнику управління результати робіт 685 377 90
12 Відображено податкові зобов'язання 643 641 15
13 Проведено зарахування податкового кредиту і податкового зобов'язання 644 643 15
14 Відображено реалізацію послуг з управління 361 703 60
15 Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ 703 641 10
16 Оплачено винагороду управителя 311 361 60

 

(* Нагадаємо, що податкові зобов'язання та податковий кредит відображаються у сторін

договору управління майном відповідно до вимог п. 4.7 Закону України «Про податок на

додану вартість» від 03.04.97 р. № 168/97-ВР, а не за правилом «першої події».) 

 

Олександр Киришун,

Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

 

Опубліковано 29.05.2008р.:

Інформаційно-правова пошукова система «ЛІГА:ЗАКОН»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника