Відображення в обліку перегляду цін на товари, отримані від нерезидента

Порядок обліку операцій в іноземній валюті врегульовано Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів», затвердженим наказом МФУ від 10.08.2000 р. № 193 (далі – П(С)БО 21).

Валютний курс в цьому П(С)БУ – це установлений Національним банком України курс грошової одиниці України до грошової одиниці іншої країни.

В наведеному в запитанні випадку підписання додаткової угоди означає не лише наявність на певну дату передоплати в сумі 1000 євро, але й потреба у коригуванні первісної вартості оприбуткованих запасів на цю ж саму суму коштів.

Досягнуті домовленості між сторонами, що в рахунок передоплати 1000 євро в майбутньому будуть поставлені інші товари означає, що сума цих коштів повертатись покупцю не буде, а валютна заборгованість є немонетарною. Тобто курсові різниці за нею не виникатимуть.

В загальному порядку, відповідно до п. 5 П(С)БО 21, операції в іноземній валюті під час первісного визнання відображаються у валюті звітності шляхом перерахунку суми в іноземній валюті із застосуванням валютного курсу на початок дня, дати здійснення операції (дати визнання активів, зобов’язань, власного капіталу, доходів і витрат).

При цьому, сума авансу (попередньої оплати) в іноземній валюті, надана іншим особам у рахунок платежів для придбання немонетарних активів (запасів), при включенні до вартості цих активів перераховується у валюту звітності із застосуванням валютного курсу на початок дня дати сплати авансу. У разі здійснення авансових платежів в іноземній валюті постачальникові частинами та одержання частинами від постачальника немонетарних активів вартість одержаних активів визнається за сумою авансових платежів із застосуванням валютних курсів, виходячи з послідовності здійснення авансових платежів (п. 6 П(С)БО 21).

Первісною вартістю запасів, що придбані за плату, є собівартість запасів, яка складається з фактично понесених витрат, в тому числі, суми, що сплачуються згідно з договором постачальнику (п. 9 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затвердженого наказом МФУ від 20.10.1999 р. № 246).

Таким чином, при первісному відображенні товарів в обліку було правильно використано офіційний курс валюти на дату передоплати.

Після підписання додаткової угоди про зменшення ціни первісна вартість товарів зменшиться на загальну суму 1000 євро, що з урахуванням вимог п. 6 П(С)БО 21 перераховується в гривні за валютним курсом на дату передоплати.

Відповідно і заборгованість постачальника-нерезидента перед компанією в обліку буде відображена в сумі 1000 євро, що перераховується в гривні за валютним курсом на дату передоплати (перерахування коштів постачальнику).

Олег Коваль,
Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

Опубліковано:
Інформаційно-правова пошукова система «ЛІГА:ЗАКОН»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.