Контрольовані операції та внески до статутного капіталу від нерезидента

Форма Звіту про контрольовані операції затверджена наказом МФУ від 18.01.2016 р. N 8.

До цього звіту слід включати лише ті операції, які відповідно до норм ст. 39 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. N 2755-VI (далі – ПКУ) є контрольованими.

Відповідно до абз. “а” пп. 39.2.1.1 ПКУ, для цілей нарахування податку на прибуток підприємств контрольованими операціями є, зокрема, господарські операції, що впливають на об’єкт оподаткування сторін (сторони) таких операцій, що здійснюються платниками податків з пов’язаними особами – нерезидентами.

В пп. 39.2.1.2 ПКУ також передбачено, що для цілей нарахування податку на прибуток підприємств контрольованими є господарські операції, що впливають на об’єкт оподаткування платника податків, однією із сторін яких є нерезидент, зареєстрований у державі (на території), що включена до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України.

У пп. 39.2.1.4 ПКУ встановлюється, що господарською операцією для цілей трансфертного ціноутворення є всі види операцій, договорів або домовленостей, документально підтверджених або непідтверджених, що можуть впливати на об’єкт оподаткування податком на прибуток підприємств платника податків.

З усіх вищенаведених норм ПКУ вбачається, що контрольованими є лише ті операції з пов’язаними особами – нерезидентами, які впливають на об’єкт оподаткування податком на прибуток підприємств.

Для цілей бухгалтерського обліку встановлюється, що доходами є збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов’язань, які призводять до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників). Таке визначення наведено у п. 3 розділу І НП(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, затвердженого наказом МФУ від 07.02.2013 р. N 73.

Також відповідно до п. 5 П(С)БО 15 “Дохід”, затвердженого наказом МФУ від 29.11.1999 р. N 290, дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов’язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.

Тобто отримання внесків до статутного капіталу ТОВ не збільшує розмір його доходів і не впливає на фінансові результати товариства.

В пп. 134.1.1 ПКУ встановлюється, що об’єктом оподаткування є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень цього розділу.

Як вже було зазначено, отримання внесків до статутного капіталу не впливає на фінансовий результат ТОВ. Відповідно і норми ПКУ не передбачають ніяких коригувань на суму отриманих внесків від засновника.

З урахуванням цього вбачається, що сума внеску нерезидента до статутного капіталу ТОВ не впливає на об’єкт оподаткування платника податку на прибуток, а тому така операція не є контрольованою і в Звіті про контрольовані операції вона не відображається.

Варто зазначити, що такої ж думки дотримується ДФСУ (лист від 30.08.2016 р. N 18727/6/99-99-15-02-02-15).

Олег Коваль,
Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

Опубліковано:
Довідково-правова система «ДІНАЙ»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.