Розрахунок суми доходу платника єдиного податку при продажу основних засобів

 

Відповідно до пп. 2 п. 292.1 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. N 2755-VI (далі – ПКУ) доходом платника єдиного податку – юридичної особи є будь-який дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ПКУ.

Датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження коштів платнику єдиного податку у грошовій (готівковій або безготівковій) формі, дата підписання платником єдиного податку акта приймання-передачі безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг). Для платника єдиного податку третьої та п’ятої групи, який є платником податку на додану вартість, та платника єдиного податку четвертої та шостої груп датою отримання доходу є дата списання кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності (п. 292.6 ПКУ).

Тобто, для будь-якого доходу, який отримується в грошовій формі, датою визнання доходу є дата надходження таких грошових коштів. Це стосується, в тому числі, визначення доходів від продажу основних засобів. 

Відповідно до пп. 14.1.138 ПКУ основні засоби – це матеріальні активи, у тому числі запаси корисних копалин наданих у користування ділянок надр (крім вартості землі, незавершених капітальних інвестицій, автомобільних доріг загального користування, бібліотечних і архівних фондів, матеріальних активів, вартість яких не перевищує 2500 гривень, невиробничих основних засобів і нематеріальних активів), що призначаються платником податку для використання у господарській діяльності платника податку, вартість яких перевищує 2500 гривень і поступово зменшується у зв’язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік).

В п. 292.2 ПКУ встановлено особливості визначення розміру доходів при продажу основних засобів юридичними особами – платниками єдиного податку. В наведеному випадку дохід визначається як різниця між сумою коштів, отриманою від продажу таких основних засобів, та їх залишковою балансовою вартістю, що склалася на день продажу.

Справді, зазначене формулювання припускає різні тлумачення, що може бути використане підприємством на свою користь. 

На нашу думку, в п. 292.2 ПКУ при визначенні розміру доходів від продажу основних засобів мається на увазі саме пооб’єктний розрахунок. Тобто, різниця між сумою коштів, отриманих від продажу основного засобу, та його залишковою балансовою вартістю, що склалася на день продажу, повинна розраховуватись за кожним об’єктом основних засобів окремо. 

Щодо випадків продажу окремих основних засобів нижче балансової вартості зазначимо таке.

Відповідно до пп. 14.1.56 ПКУ доходи – загальна сума доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території України, її континентальному шельфі у виключній (морській) економічній зоні, так і за їх межами. 

Згідно з п. 3 Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, затвердженого наказом МФУ від 07.02.2013 р. N 73, доходи – збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов’язань, які призводять до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників). 

Тобто, економічне поняття доходу полягає в збільшенні (надходженні) активів або зменшенні зобов’язань. Фактично від’ємним може бути фінансовий результат, а дохід може бути позитивним або нульовим. 

З урахуванням цього, на нашу думку, до складу доходів юридичної особи – платника єдиного податку включається саме позитивна різниця між сумою коштів, отриманих від продажу основного засобу, та його залишковою балансовою вартістю, що склалася на день продажу. Якщо за певним об’єктом основних засобів виникає від’ємна різниця при його продажу, то дохід буде нульовим. 

На завершення ще раз нагадаємо, що дохід від продажу основних засобів визначається на дату надходження грошових коштів. 

 

Олег Коваль,

Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

 

Опубліковано:

Довідково-правова система «ДІНАЙ»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.