Облік фінансової допомоги при переході зі спрощеної системи оподаткування на загальну

Зазначене питання розділимо на дві частини. У першій визначимо, як отримана поворотна фінансова допомога впливатиме на оподаткування єдиним податком протягом 2009 року, а в другій – як вона позначиться на податковому обліку підприємства, коли воно перейде на загальну систему оподаткування.

Спрощена система оподаткування

Оподаткування юридичної особи – платника єдиного податку регулюється нормами Указу Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва» від 03.07.98 р. № 727/98 (далі – Указ № 727). Згідно з п. 3 цього Указу підприємство, яке сплачує єдиний податок за ставкою 10 %, включає до бази оподаткування суму виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), якою вважається сума, фактично отримана суб'єктом підприємницької діяльності на розрахунковий рахунок або (та) в касу за здійснення операцій з продажу продукції (товарів, робіт, послуг).

Оскільки поворотна фінансова допомога отримана не внаслідок здійснення операцій з продажу продукції, то виручкою вона не може вважатися і, відповідно, не вплине на об'єкт оподаткування.

Зауважимо, що фахівці податкових органів дотримуються іншої думки з цього питання. Зокрема, у «Віснику податкової служби України» № 14'2006 р., с. 32 та № 36'2009 р., с. 32 зазначається:

«Оскільки поворотна фінансова допомога, отримана суб'єктом малого підприємництва – платником єдиного податку, відноситься до інших доходів підприємства, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю, то вона відображається в графі 5 "Позареалізаційні доходи та виручка від іншої реалізації" Книги обліку доходів і витрат і включається до бази оподаткування єдиним податком»;

«З метою обкладання єдиним податком враховуються всі надходження коштів, отримані на розрахунковий рахунок та в касу від продажу продукції (товарів, робіт, послуг), суми позареалізаційних доходів, включаючи поворотну фінансову допомогу та виручку від іншої реалізації». 

Але така позиція, на наш погляд, не відповідає положенням Указу № 727, згідно з яким до бази оподаткування включається лише сума, отримана за здійснення операцій з продажу продукції, а не будь-які надходження коштів. Аналогічної думки дотримується і Держкомпідприємництва (лист від 16.07.2008 р. № 6017).

Крім того, до Розрахунку сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва – юридичною особою включаються лише дані за рядком 2 «Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) без урахування акцизного збору» та рядком 3 «Виручка від реалізації основних фондів». Включення будь-яких інших сум виручки формою Розрахунку не передбачене.

Загальна система оподаткування

Порядок оподаткування підприємства після переходу на загальну систему оподаткування регулюватиметься Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.94 р. № 334/94-ВР (далі – Закон про прибуток), відповідно до пп. 1.22.2 якого поворотною фінансовою допомогою вважається сума коштів, передана платнику податку у користування на визначений строк відповідно до договорів, які не передбачають нарахування процентів або надання інших видів компенсацій як плати за користування такими коштами.

До валових доходів включається, зокрема, сума поворотної фінансової допомоги, отриманої платником податку у звітному періоді, що залишається неповерненою на кінець такого звітного періоду від осіб, що не є платниками цього податку. У разі коли у майбутніх податкових періодах платник податку повертає таку поворотну фінансову допомогу (її частину) особі, яка її надала, такий платник податку збільшує суму валових витрат на суму такої поворотної фінансової допомоги (її частини) за наслідками податкового періоду, в якому відбулося таке повернення. При цьому валові доходи такого платника податку не збільшуються на суму умовно нарахованих процентів (пп. 4.1.6 Закону про прибуток).

Згідно з п. 11.1 Закону про прибуток податковими періодами є календарні квартал, півріччя, три квартали, рік.

З наведених вище норм можна зробити такі висновки:

1) отримана сума коштів за договором позики підпадає під визначення поворотної фінансової допомоги;

2) для включення суми позики до валових доходів необхідно, щоб вона була отримана у звітному періоді, коли підприємство перебуває на загальній системі оподаткування;

3) у періоді повернення позики включення її до складу валових витрат можливе лише за умови, що її сума раніше була включена до валових доходів;

4) «умовні відсотки» на суму позики, отриманої від неплатника податку на прибуток, не нараховуються.

Отже, суму позики, отриману при застосуванні спрощеної системи оподаткування у 2009 році, платник податку на прибуток не повинен відображати ані у валових доходах першого кварталу, ані у валових витратах другого кварталу наступного року. Тобто сума позики взагалі не впливатиме на податковий облік підприємства. 
 
Олег Коваль,
Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

Опубліковано 30.12.2009р.:
Інформаційно-правова пошукова система «ЛІГА:ЗАКОН»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.