Додаткові підписи на Акті наданих послуг: чи є це порушенням складання первинного документа?

Підставою для відображення господарських операцій в бухгалтерському є первинні документи (ст. 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. N 996-XIV (далі – Закон N 996) та п. 1.2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом МФУ від 24.05.1995 р. N 88 (далі – Положення N 88)). Те саме стосується і податкового обліку (п. 44.1, 135.2, 138.2 Податкового кодексу України від 02.12.2010 N 2755-VI (далі – ПКУ)). 

З урахуванням цього, таким документам приділяється неабияка увага з боку податкових органів під час проведення перевірок. 

Відповідно до частини 2 ст. 9 Закону N 996 первинні облікові документи повинні мати такі обов'язкові реквізити: 

– назву документа (форми); 

– дату і місце складання; 

– назву підприємства, від імені якого складено документ; 

– зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; 

– посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; 

– особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

У пункті 2.4 Положення N 88 на первинних документах додатково вимагається наявність також прізвищ осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення (а не тільки підпису і посади). 

Як видно із запитання, на Акті наданих послуг наявний підпис керівника підприємства, його підпис та посада. Але поруч із ним є ще кілька підписів без зазначення кому саме вони належать, тобто без наведення посад та прізвищ цих осіб. 

Варто відзначити, що претензії подібного роду з боку податкових органів можуть бути, але вони є неправомірними. Прикладом може бути судова справа N 2а-3893/11/1270, причиною якої вбачається бажання податкового органу відмовити підприємству у праві на бюджетне відшкодування ПДВ. Судові рішення у цій справі були прийняті на користь підприємства. Так Вищий адміністративний суд України в ухвалі від 19.12.2012 р. N К/9991/64139/11 зазначає:

"Зокрема, перевіркою було встановлено, що акти прийому-передачі природного газу від …, які були підписані уповноваженими особами … та скріплені печатками вказаних підприємств, містили ще три підписи без зазначення прізвищ, імен та по-батькові, осіб, які вчинили такі підписи…

За таких обставин, колегія суддів погоджується з висновками судів попередніх інстанцій, що акти прийому-передачі природного газу … відповідають вимогам вказаних вище правових норм та стверджують факт приймання-передачі сторонами газу, його об'єми та вартість. Наявність інших трьох підписів у крайньому правому куті актів …, розташовані у крайньому правому куті актів, не змінюють і не ставлять під сумнів зміст зазначених актів". 

Таким чином, вважаємо цілком достатнім наявність підпису, прізвища та посади хоча б одного з відповідальних працівників кожного підприємства для виконання вимог щодо наявності обов’язкових реквізитів на первинному документі. Що стосується інших підписів, то ні в Законі N 996, ні в Положенні N 88, ні в ПКУ не має заборони на будь-яку додаткову інформацію на таких документах, в тому числі якщо це будуть додаткові підписи. Додаткова інформація зазначається в первинних документах у тому вигляді, в якому вони самостійно вирішили її зазначити. 

 

Олег Коваль,

Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

 

Опубліковано:

Довідково-правова система «ДІНАЙ»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.