Облік активів вартістю від 1000 до 2500 грн.

Відповідно пп. 14.1.138 ПКУ основні засоби – матеріальні активи, у тому числі запаси корисних копалин наданих у користування ділянок надр (крім вартості землі, незавершених капітальних інвестицій, автомобільних доріг загального користування, бібліотечних і архівних фондів, матеріальних активів, вартість яких не перевищує 2500 гривень, невиробничих основних засобів і нематеріальних активів), що призначаються платником податку для використання у господарській діяльності платника податку, вартість яких перевищує 2500 гривень і поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік). 

Разом з тим, згідно з п. 14 підр. 4 р. XX ПКУ у 2011 році вартісний норматив для основних засобів був встановлений у розмірі 1000 гривень. 

Враховуючи, що податковий облік базується на даних бухгалтерського обліку (п. 44.2 ПКУ, ч. 2 ст. 3 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV), прослідкуємо спочатку кореспонденцію рахунків бухгалтерського обліку, передбачену для відображення витрат на придбання необоротних активів. 

Відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом МФУ від 30.11.99 р. № 291 (далі – Інструкція № 291), рахунок 15 «Капітальні інвестиції» призначений для обліку витрат на придбання або створення матеріальних і нематеріальних необоротних активів. За дебетом рахунку 15 відображається збільшення зазнаних витрат на придбання або створення матеріальних та нематеріальних необоротних активів, за кредитом – їх зменшення (введення в дію, прийняття в експлуатацію необоротних активів). 

Таким чином, витрати на придбання необоротних матеріальних активів повинні накопичуватися на рахунку 15 «Капітальні інвестиції». 

Відповідно до Інструкції № 291 за дебетом рахунку 10 «Основні засоби» відображається надходження (придбаних, створених, безоплатно отриманих) основних засобів на баланс підприємства, які обліковуються за первісною вартістю, сума витрат, яка пов'язана з поліпшенням об'єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об'єкта; сума дооцінки вартості об'єкта основних засобів. 

За дебетом рахунку 11 «Інші необоротні матеріальні активи» відображається надходження (придбаних, створених, безоплатно отриманих) інших необоротних матеріальних активів на підприємство (за первісною вартістю); сума витрат, яка пов'язана з поліпшенням об'єкта (реконструкція, модернізація), що приводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об'єкта; сума дооцінки вартості об'єкта необоротних матеріальних активів. До складу рахунку 11 включено, зокрема, субрахунок 112 «Малоцінні необоротні матеріальні активи». 

На нашу думку, порівняння вартості необоротного активу з вартісним критерієм належності до основних засобів відбувається в момент введення його в експлуатацію, коли стають відомі всі витрати, пов’язані з придбанням такого об’єкта. Введення об’єкта в експлуатацію відображається бухгалтерською проводкою Дт 10 Кт 15 або Дт 112 Кт 15 – залежно від вартості такого об’єкта. 

Аналогічним чином порівняння з вартісним критерієм відбувається в податковому обліку. Саме в момент введення в експлуатацію необоротного матеріального активу визначається його належність за вартісним критерієм до складу основних засобів чи малоцінних необоротних матеріальних активів. 

Таким чином, факт надходження (придбання) активів у 2011 році не впливає на порядок визнання основних засобів, що здійснюється в момент введення їх в експлуатацію. Отже необоротні матеріальні активи, придбані у 2011 році і введені в експлуатацію у 2012 році, визнаються основними засобами в разі перевищення їх вартості 2500 грн. Вартість необоротних активів, що не перевищує зазначену суму, включається до складу малоцінних необоротних матеріальних активів. 

Приємно зауважити, що і податковий орган дотримується аналогічної позиції, про що свідчить відповідна консультація з «Єдиної бази податкових знань».

 

Олег Коваль,

Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

 

Опубліковано:

Інформаційно-правова пошукова система «ЛІГА:ЗАКОН»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.