Зміна вартісного критерію основних засобів в оподаткуванні

 

Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» від 16.01.2020 р. № 466-IX (далі – Закон № 466) внесено зміни, в тому числі, до положень пп. 14.1.138 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі – ПКУ), згідно з якими вартісний критерій віднесення необоротних активів до складу основних засобів зріс з 6000 грн. до 20000 грн.

Закон № 466 набрав чинності 23.05.2020 року, а тому для цілей ПКУ платники податку на прибуток з цієї дати мають застосовувати новий вартісний критерій основних засобів.

Зробимо невеликий екскурс в історію аби дослідити яким чином змінювався цей критерій протягом дії положень ПКУ.

  • 1000 грн. – протягом 2011 року (п. 14 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ);
  • 2500 грн. – з 01.01.2012 року до 31.08.2015 року (пп. 14.1.138 ПКУ);
  • 6000 грн. – з 01.09.2015 року по 22.05.2020 року (пп. 14.1.138 ПКУ, Закон від 17.07.2015 р. № 655-VIII);
  • 20000 грн. – з 23.05.2020 року (пп. 14.1.138 ПКУ, Закон № 466).

Таким чином, починаючи з 2011 року вартісний критерій віднесення необоротних активів до складу основних засобів для цілей застосування норм ПКУ зріс у 20 разів.

Вищенаведені зміни у вартісному критерії основних засобів призводять до виникнення деяких питань щодо їх обліку, які розглянемо далі.

  1. Безумовно платників податку на прибуток буде цікавити, чи не слід на дату цих змін виключати з числа основних засобів необоротні матеріальні активи, вартість яких станом на 23.05.2020 року є нижчою за новий критерій у 20000 грн.?

З цього приводу буде доречним згадати лист ДФСУ від 10.11.2015 р. № 23971/6/99-99-19-02-02-15, в якому щодо попередніх змін було зазначено:

«… Закон не має зворотної сили, тому всі матеріальні активи, первісна вартість яких є меншою за 6000 грн., віднесені для цілей податкового обліку до основних засобів згідно з вартісними обмеженнями на дату їх придбання (введення в експлуатацію), не потребують виключення зі складу основних засобів на дату набрання чинності Законом № 655. Такі засоби залишаються у складі основних засобів при здійсненні податкового обліку до повної їх амортизації до залишкової вартості на рівні ліквідаційної».

На нашу думку, аналогічний підхід має застосовуватись і в цей раз. Тобто основні засоби, вартість яких є меншою за 20 тис. грн. станом на 23.05.2020 року, мають залишатись у складі основних засобів з продовженням нарахування амортизації в загальному порядку.

  1. Може виникнути питання, чи зобов’язане підприємство змінювати вартісний критерій віднесення основних засобів у бухгалтерському обліку у зв’язку із його зміною в ПКУ?

На це питання можна відповісти, що не зобов’язане, оскільки п. 5 П(С)БО 7 «Основні засоби» надає можливість підприємству самостійно встановлювати цей критерій для цілей бухгалтерського обліку.

  1. І тепер варто розглянути питання: чи може підприємство змінити вартісний критерій основних засобів в бухгалтерському обліку саме з 23.05.2020 року? Та чи не вимагатиме це ретроспективних коригувань в обліку у разі внесення змін до наказу про облікову політику підприємства?

Зазначене питання виникає у зв’язку з тим, що однаковий вартісний критерій для цілей бухобліку та податку на прибуток спрощує облікові питання, пов’язані з коригуваннями на різниці платниками податку на прибуток.

Відповідно до п. 6 П(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах», облікова оцінка може переглядатися, якщо змінюються обставини, на яких базувалася ця оцінка, або отримана додаткова інформація.

Зауважимо, що в нашій ситуації мова йде саме про облікову оцінку – попередню оцінку, яка використовується підприємством з метою розподілу витрат і доходів між відповідними звітними періодами.

Наслідки зміни облікових оцінок слід включати до звіту про фінансові результати в тому періоді, в якому відбулася зміна, а також і в наступних періодах, якщо зміна впливає на ці періоди.

До речі, підтверджують вищезазначене також положення п. 2.6 Методичних рекомендацій щодо облікової політики підприємства, затверджених наказом МФУ від 27.06.2013 р. № 635), згідно з якими, зміна вартісних ознак предметів, що входять до складу малоцінних необоротних матеріальних активів, розглядається як зміна облікових оцінок, а не облікової політики.

Відповідно, перегляд вартісних ознак не тягне за собою коригувань в бухгалтерському обліку щодо основних засобів, зарахованих на баланс  до розглядуваної дати.

Аналогічна позиція МФУ висловлена також у листі від 14.05.2012 р. № 31-08410-07-25/12004.

Отже, ми не бачимо заборони щодо зміни протягом року облікової оцінки з вартісного критерію розмежування основних засобів та МНМА в бухгалтерському обліку.

Тому, підприємство з метою застосування однакового вартісного критерію як в бухгалтерському, так і в податковому обліку може зробити таку зміну протягом року. Сподіваємось, що вищенаведені міркування допоможуть підприємствам у вирішенні питань, пов’язаних із зміною в пп. 14.1.138 ПКУ вартісного критерію розмежування основних засобів та МНМА.

 

Олег Коваль 

Консалтингова компанія “ЕКСПЕРТ”  

Опубліковано:
Інформаційно-правова пошукова система «ЛІГА:ЗАКОН»