Облік вкладів учасників при збільшенні статутного капіталу ТОВ

Облік внесків ТОВ

 

Загальними зборами учасників ТОВ було прийнято рішення щодо збільшення статутного капіталу товариства за рахунок додаткових вкладів учасників. Учасники зробили відповідні грошові внески на поточний рахунок ТОВ в банку. Після цього зміни були зареєстровані державним реєстратором. Яким чином і на які дати відображатимуться в обліку ТОВ зміни у статутному капіталі?

 

Насамперед нагадаємо, що порядок збільшення статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ) за рахунок додаткових вкладів врегульовано положеннями ст. 18 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 р. № 2275-VIII (далі – Закон № 2275).

Положеннями цієї статті Закону № 2275 передбачено, що кожний учасник має переважне право зробити додатковий вклад у межах суми збільшення статутного капіталу пропорційно до його частки у статутному капіталі. У рішенні загальних зборів учасників товариства про залучення додаткових вкладів визначаються загальна сума збільшення статутного капіталу товариства, коефіцієнт відношення суми збільшення до розміру частки кожного учасника у статутному капіталі та запланований розмір статутного капіталу.

Також встановлено, що учасники товариства можуть вносити додаткові вклади протягом строку, встановленого рішенням загальних зборів учасників, але не більше ніж протягом одного року з дня прийняття рішення про залучення додаткових вкладів (ч. 5 ст. 18 Закону № 2275).

Протягом одного місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів загальні збори учасників товариства приймають рішення про (ч. 9 ст. 18 Закону № 2275):

  • затвердження результатів внесення додаткових вкладів учасниками товариства та/або третіми особами;
  • затвердження розмірів часток учасників товариства та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесених ними додаткових вкладів;
  • затвердження збільшеного розміру статутного капіталу товариства.

Як зазначено у листі Мінюсту від 07.06.2018 р. № 6623/8.4.3/32-18, рішенням загальних зборів учасників товариства про визначення розміру статутного капіталу та розмірів часток учасників може бути одне із вищенаведених рішень.

Перелік документів, які подаються для державної реєстрації змін до відомостей про розмір статутного капіталу, розміри часток у статутному капіталі чи склад учасників ТОВ визначено у ч. 5 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 р. № 755-IV.

Щодо порядку відображення в бухгалтерському обліку збільшення розміру статутного капіталу ТОВ зазначимо таке.

У Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV встановлюється, що доходами є збільшення економічних вигод у вигляді збільшення активів або зменшення зобов’язань, яке призводить до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників).

Тобто здійснення додаткових внесків учасниками ТОВ після прийняття рішення загальними зборами і до дати державної реєстрації змін щодо розміру статутного капіталу не впливає на розмір доходів підприємства.

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій (далі – План рахунків) та Інструкція про його застосування затверджені наказом МФУ від 30.11.1999 р. № 291 (далі – Інструкція № 291).

Інструкцією № 291 передбачено, що на субрахунку 404 «Внески до незареєстрованого статутного капіталу» відображаються внески, які надходять для формування статутного капіталу після його оголошення і до реєстрації відповідних змін до установчих документів. Сальдо субрахунку 404 після реєстрації статутного капіталу в установленому порядку списується у кореспонденції із кредитом субрахунку 401 «Статутний капітал».

Зазначене дозволяє дійти наступних висновків.

  1. При прийнятті рішення Загальними зборами учасників ТОВ про збільшення розміру статутного капіталу записів в бухгалтерському обліку не здійснюється.
  2. При отриманні коштів від учасників як додаткових внесків згідно з прийнятим рішенням в обліку здійснюється запис

Дт 311 «Поточні рахунки в національній валюті»

Кт 404 «Внески до незареєстрованого статутного капіталу».

  1. При державній реєстрації змін до статутного капіталу в частині зроблених внесків в обліку здійснюється запис

Дт 404 «Внески до незареєстрованого статутного капіталу»

Кт 401 «Статутний капітал».

Окремо зауважимо, що деякі фахівці вважають, що при держреєстрації змін до статутних документів на суми внесків потрібно додатково робити проведення через рахунок 46 «Неоплачений капітал». На нашу думку, в наведеному випадку це недоречно, оскільки згідно з Інструкцією № 291 рахунок 46 призначено для узагальнення інформації про зміни у складі неоплаченого капіталу підприємства. За дебетом рахунку відображається заборгованість засновників (учасників) господарського товариства за внесками до статутного капіталу підприємства, за кредитом – погашення заборгованості за внесками до статутного капіталу.

Тобто рахунок 46 використовується у тих випадках, коли державна реєстрація змін щодо статутного капіталу передує отриманню внесків від учасників. В наведеному ж випадку спочатку отримано внески на банківський рахунок ТОВ, а вже потім зареєстровано зміни. В такому випадку на дату реєстрації змін до статутних документів не виникає неоплаченого капіталу (невнесених внесків), а тому використання «транзитом» рахунку 46, на нашу думку, недоречне.

Щодо заповнення форми Балансу у випадку коли внесення коштів здійснено в одному звітному періоді, а реєстрація змін до статутних документів відбувається в наступному, зазначимо таке.

Формою Балансу (Звіту про фінансовий стан), затвердженою наказом МФУ від 07.02.2013 р. № 73, у розділі I «Власний капітал» передбачено рядок 1400 «Зареєстрований (пайовий) капітал».

У п. 2.40 Методичних рекомендацій щодо заповнення форм фінансової звітності, затверджених наказом МФУ від 28.03.2013 р. № 433, у статті “Зареєстрований (пайовий) капітал” наводиться зафіксована в установчих документах сума статутного капіталу, іншого зареєстрованого капіталу, а також пайовий капітал у сумі, яка формується відповідно до законодавства.

За назвою рядок 1400 Балансу ідентичний назві рахунку 40 «Зареєстрований (пайовий) капітал», до якого входять згадані вище субрахунки 401 та 404. Зазначене дозволяє дійти висновку, що внесення учасником свого внеску на підставі рішення Загальних зборів може відображатись у рядку 1400 Балансу.

При цьому звернемо увагу, що Перелік додаткових статей фінансової звітності (Додаток 3 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності») містить рядок 1401 «Внески до незареєстрованого статутного капіталу».

Відповідно до п. 4 розділу II НП(С)БО 1, підприємства можуть додавати статті із збереженням їх назви і коду рядка з переліку додаткових статей фінансової звітності, наведених у додатку 3 до цього положення, у разі якщо стаття відповідає таким критеріям:

  • інформація є суттєвою;
  • оцінка статті може бути достовірно визначена.

З урахуванням цього вважаємо, що якщо розмір внеску учасника є суттєвим, а реєстрація змін до статутних документів ще не відбулась, то вважаємо доречним окремо заповнити в Балансі для такої суми рядок 1401 «Внески до незареєстрованого статутного капіталу».

Що стосується підприємств, які належать до малих або мікро і звітують за формами 1-м або 1-мс, то вони відображатимуть отримані внески у рядку 1400 Балансу. Такий висновок можна зробити на підставі положень п. 2.16 розділу ІІ та п. 1.7 розділу ІІІ П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва», затвердженого наказом МФУ від 25.02.2000 р. № 39.

Також додаткові внески учасників відображаються у формі Звіту про власний капітал. Заповненню підлягатиме графа 3 «Зареєстрований (пайовий) капітал». Внески учасників до капіталу відображатимуться у рядку 4240.

На завершення нагадаємо, що в п. 2 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2000 р. № 419, передбачено, що підприємства, які складають фінансову звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, складають проміжну фінансову звітність, яка охоплює відповідний період (I квартал, перше півріччя, дев’ять місяців), наростаючим підсумком з початку звітного року лише у складі балансу та звіту про фінансові результати.

Олег Коваль 

Консалтингова компанія “ЕКСПЕРТ”  

Опубліковано:
Інформаційно-правова пошукова система «ЛІГА:ЗАКОН»