Списання кредиторської валютної заборгованості і курсові різниці

 

Операції в іноземній валюті обліковуються відповідно до норм Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 21 “Вплив змін валютних курсів”, затвердженого наказом МФУ від 10.08.2000 р. N 193 (далі – П(С)БО 21). 

Курсова різниця – це різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти при різних валютних курсах НБУ (п. 4 П(С)БО 21). 

Вона виникає при здійсненні перерахунку за монетарними статтями балансу, в тому числі, заборгованістю перед нерезидентами за отримані товари, на дату балансу, а також на дату здійснення господарської операції (п. 8 П(С)БО 21). 

Тобто для відповіді на поставлене запитання слід пригадати, що саме вважається господарською операцією.

Відповідно до ст. 1 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. N 996-XIV, господарська операція – це дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов’язань, власному капіталі підприємства. 

Схоже визначення міститься і в п. 2.1 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом МФУ від 24.05.1995 р. N 88, згідно якого господарські операції – це факти підприємницької та іншої діяльності, що впливають на стан майна, капіталу, зобов’язань і фінансових результатів.

Сплив строку позовної давності щодо заборгованості означає її віднесення до категорії безнадійної, що зумовлює необхідність відображення в обліку та фінансовій звітності. 

Додатково звернемо увагу, що заборгованість за зобов’язаннями, щодо яких минув строк позовної давності, вважається безнадійною і для цілей податкового обліку (пп. 14.1.11 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. N 2755-VI). 

Списання заборгованості безпосередньо впливає на структуру активів і зобов’язань та на фінансові результати, а тому таке списання також є господарською операцією.

Отже, на дату списання безнадійної кредиторської заборгованості в іноземній валюті слід визначити курсові різниці. 

Згідно з п. 8 П(С)БО 21, при визначенні курсових різниць на дату здійснення господарської операції застосовується офіційний валютний курс НБУ на початок дня дати здійснення операції. 

Курсові різниці від перерахунку грошових коштів в іноземній валюті та інших монетарних статей про операційну діяльність відображаються у складі інших операційних доходів (субрахунок 744 “Дохід від операційної курсової різниці”) або витрат (субрахунок 945 “Втрати від операційної курсової різниці”).

На завершення нагадаємо, що записи в бухгалтерському обліку здійснюються на підставі відповідних документів (наказ керівника підприємства, службова записка юридичної служби, бухгалтерська довідка тощо). В такому документі доцільно зазначати причину списання заборгованості, зокрема, обґрунтування віднесення її до безнадійної. 

Олег Коваль,
Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

Опубліковано:
Довідково-правова система «ДІНАЙ»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.