Списання безнадійної дебіторської заборгованості, що виникла за наданою фінансовою допомогою

 

Насамперед нагадаємо деякі положення бухгалтерського обліку, що стосуються наведеного запитання.

Дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигод та може бути достовірно визначена її сума (п. 5 П(С)БУ 10 “Дебіторська заборгованість”, затвердженого наказом МФУ від 08.10.1999 р. N 237).

Під економічною вигодою розуміється потенційна можливість отримання підприємством грошових коштів від використання активів (ст. 1 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. N 996-XIV). 

Положеннями п. 4 П(С)БО 10 визначено, що сумнівним боргом вважається поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує невпевненість її погашення боржником. Щодо такої заборгованості формується резерв сумнівних боргів, нарахування якого відображається у складі інших операційних витрат (п. 10 П(С)БО 10). Методи визначення суми резерву встановлені в п. 8 П(С)БО 10. 

Згідно з Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженою наказом МФУ від 30.11.1999 р. N 291, за кредитом рахунку 38 “Резерв сумнівних боргів” відображається створення резерву сумнівних боргів у кореспонденції з рахунками обліку витрат, за дебетом – списання сумнівної заборгованості в кореспонденції з рахунками обліку дебіторської заборгованості або зменшення нарахованих резервів у кореспонденції з рахунком обліку доходів.

Виключення безнадійної дебіторської заборгованості з активів здійснюється з одночасним зменшенням величини резерву сумнівних боргів. У разі недостатності суми нарахованого резерву сумнівних боргів безнадійна дебіторська заборгованість списується з активів на інші операційні витрати (п. 11 П(С)БО 10).

Витрати в бухгалтерському обліку від формування резерву сумнівних боргів або від списання безнадійної дебіторської заборгованості відображаються на субрахунку 944 “Сумнівні та безнадійні борги”.

Таким чином, в бухгалтерському обліку безнадійна заборгованість за наданою поворотною допомогою іншій юридичній особі, яка припинила діяльність (ліквідована), підлягає списанню з активів в кореспонденції з рахунком 38 (якщо формувався резерв) або включається до складу витрат в кореспонденції з субрахунком 944. 

В податковому обліку відповідно до абз. “г” пп. 138.10.6 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. N 2755-VI (далі – ПКУ), інші витрати звичайної діяльності, не пов’язані безпосередньо з виробництвом та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, включають витрати на створення резерву сумнівної заборгованості та визнаються витратами з метою оподаткування в сумі безнадійної дебіторської заборгованості з урахуванням пп. 14.1.11 ПКУ. 

В абз. “в” пп. 14.1.11 ПКУ визначено, що заборгованість суб’єктів господарювання, припинених як юридичні особи у зв’язку з їх ліквідацією, визнається безнадійною заборгованістю. 

З одного боку вищенаведені норми абз. “в” пп. 14.1.11 ПКУ та абз. “г” пп. 138.10.6 ПКУ не обмежують відображення витрат в залежності від причин виникнення дебіторської заборгованості. 

Разом з тим, підлягають врахуванню також загальні норми ПКУ щодо права на формування витрат в податковому обліку. 

Згідно з пп. 14.1.27 ПКУ, витрати – сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних для провадження господарської діяльності платника податку, в результаті яких відбувається зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, внаслідок чого відбувається зменшення власного капіталу (крім змін капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власником).

Також згідно з пп. 139.1.1 ПКУ, до складу витрат не включаються витрати, не пов’язані з провадженням господарської діяльності. 

Господарською діяльністю є діяльність особи, що пов’язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу (пп. 14.1.36 ПКУ).

Надання поворотної фінансової допомоги (безвідсоткової позики) іншій юридичній особі є операцією, не пов’язаною з господарською діяльністю в розумінні пп. 14.1.36 ПКУ, оскільки така операція не передбачає отримання доходів. 

З урахуванням цього, вважаємо, що при списанні безнадійної дебіторської заборгованості, що виникла внаслідок надання поворотної фінансової допомоги (безвідсоткової позики), в податковому обліку платника податку на прибуток витрати не відображаються. 

Олег Коваль,
Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

Опубліковано:
Довідково-правова система «ДІНАЙ»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.